Рус Укр
ГлавнаяЗаконопроектыДиректива Ради 98/83/ЄС "Про якість води, призначеної для споживання людиною" від 3 листопада 1998 року
Новости ЖКХ
12 июня 2024 г.
07 июня 2024 г.
30 мая 2024 г.
23 мая 2024 г.
22 мая 2024 г.
09 мая 2024 г.
02 мая 2024 г.
28 марта 2024 г.
21 марта 2024 г.
15 марта 2024 г.
Опросы все опросы
ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ ВАМ ВОВМРЕМЯ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ ЗА УСЛУГИ ЖКХ?
Слишком высокие тарифы
Регулярное повышение квартирной платы
Низкое качество услуг или их полное отсутствие
Не соблюдение исполнителями сроков по вывозу мусора
Бездействие ЖЭКа
Ничего, я всегда вовремя плачу
Я не считаю нужным платить за коммунальные услуги

Директива Ради 98/83/ЄС "Про якість води, призначеної для споживання людиною" від 3 листопада 1998 року

Метою цієї Директиви є захист людського здоров'я від шкідливих впливів будь-якого забруднення води, призначеної для споживання людиною, шляхом забезпечення її безпечності та чистоти

Директива Ради 98/83/ЄС "Про якість води, призначеної для споживання людиною" від 3 листопада 1998 року
 

                                                Офіційний переклад

     РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

     Беручи до   уваги   Договір   про   заснування  Європейського
Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, його статтю 130s(1),

     Беручи до уваги пропозицію Комісії(1),

     Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету(2),

     Беручи до уваги висновок Комітету регіонів(3),

     Діючи відповідно до процедури, встановленої в статті 189с(4),

     (1) Оскільки є необхідним привести Директиву Ради  80/778/ЄЕС
від   15  липня  1980  року,  про  якість  води,  призначеної  для
споживання  людиною(5),  у  відповідність  до   науково-технічного
прогресу;  оскільки досвід, отриманий від імплементації зазначеної
Директиви свідчить про необхідність створення належних гнучких  та
прозорих  правових  рамок  для  держав-членів для невідповідностей
стандартам;  оскільки, крім того, зазначена Директива повинна бути
переглянута в  світлі  Договору  про Європейський Союз ( 994_029 )
та, зокрема, принципу субсидіарності;

----------------
     (1) OB C 131, 30.5.1995, C. 5 та OB C 213, 15.7.1997, C. 8.

     (2) OB C 82, 19.3.1996, C. 64.

     (3) OB C 100, 2.4.1996, C. 134.

     (4) Висновок Європейського Парламенту від 12 грудня 1996 року
(OB C  20,  20.1.1997,  C.  133),  загальна   позиція   Ради   від
19 грудня  1997  року  (OB  C  91,  26.3.1998,  C.  1)  та Рішення
Європейського Парламенту від  13  травня  1998  року  (OB  C  167,
1.6.1998, C. 92).

     (5) OB  L  229,  30.8.1980,  C.  11.  Директива  з  останніми
змінами, внесеними Актом про приєднання 1994 року.

     (2) Оскільки,  на дотримання статті 3b Договору ( 994_017  ),
яка  передбачає,  що  дії  Співтовариства  не повинні перевищувати
того,  що є необхідним для досягнення цілей Договору, є необхідним
переглянути    Директиву    80/778/ЄЕС    спрямовуючи   увагу   на
відповідність основним параметрам якості  та  здоров'я,  залишаючи
державам-членам свободу додавати інші параметри, які вони вважають
належними;

     (3) Оскільки,   відповідно   до   принципу    субсидіарності,
діяльність  Співтовариства  повинна  підтримувати  та  доповнювати
діяльність компетентних органів у державах-членах;

     (4) Оскільки, відповідно до принципу субсидіарності, природні
та  соціально-економічні розбіжності між регіонами Союзу вимагають
того,  щоб більшість рішень щодо моніторингу,  аналізу та  заходів
для  виправлення помилок вживалися на місцевому,  регіональному чи
національному  рівні  в  тій  мірі  наскільки  ці  розбіжності  не
применшуються    заснуванням    рамок   законів,   підзаконних   і
адміністративних положень, що встановлені у цій Директиві;

     (5) Оскільки  стандарти  Співтовариства  щодо   основних   та
запобіжних,  пов'язаних  із  здоров'ям,  параметрів  якості  води,
призначеної для споживання людиною, є необхідними для забезпечення
визначення мінімальних цілей щодо якості довкілля,  яких необхідно
досягти у зв'язку із іншими заходами Співтовариства,  таким чином,
щоб  можна  було  захистити  та сприяти сталому використанню води,
призначеної для споживання людиною;

     (6) Оскільки, з огляду на важливість якості води, призначеної
для  споживання  людиною,  для  людського  здоров'я,  є необхідним
встановити на рівні Співтовариства основні стандарти якості,  яким
вода, призначена для цієї мети, повинна відповідати;

     (7) Оскільки є необхідним включити воду,  що використовується
у харчовій промисловості,  окрім випадків,  коли буде встановлено,
що  використання  такої  води не зашкодить корисності для здоров'я
готового продукту;

     (8) Оскільки,  для того,  щоб дати можливість підприємствам з
водопостачання  відповідати  стандартам  якості  питної води,  для
забезпечення того,  що поверхові та ґрунтові води  зберігаються  у
чистому вигляді, повинні застосовуватися належні заходи із захисту
води;  оскільки ця ж сама мета може бути  досягнута  за  допомогою
застосування належних водоочисних заходів перед постачанням;

     (9) Оскільки   послідовність   європейської  водної  політики
передбачає  прийняття  у  належний  строк   відповідної   рамочної
Директиви про воду;

     (10) Оскільки  є  необхідним  виключити із сфери застосування
цієї Директиви природні мінеральні води та води,  що є лікарськими
продуктами,  оскільки  для  цих  видів  води  встановлені особливі
правила;

     (11) Оскільки,  якщо відбулося погіршення якості, вимагається
вжиття  заходів щодо усіх параметрів,  що безпосередньо стосуються
здоров'я,  та щодо інших параметрів;  оскільки,  крім  того,  такі
заходи  повинні бути ретельно узгоджені з імплементацією Директиви
Ради 91/414/ЄЕС від 15 липня 1991 року,  про розміщення  продуктів
із охорони рослин на ринку(1),  та Директиви 98/8/ЄС Європейського
Парламенту  та  Ради  від  16  лютого  1998  року  про  розміщення
біоцидних продуктів на ринку(2);

----------------
     (1) OB L 230, 19.8.1991, C. 1. Директива з останніми змінами,
внесеними Директивою 96/68/ЄС (OB L 277, 30.10.1996, C. 25).

     (2) OB L 123, 24.4.1998, C. 1.

     (12) Оскільки    є    необхідним   встановити   індивідуальні
параметричні значення щодо рідин,  які є  важливими  на  території
усього   Співтовариства,   на  рівні,  достатньо  визначеному  для
забезпечення можливості досягнення цілей цієї Директиви;

     (13) Оскільки параметричні значення  ґрунтуються  на  наявних
наукових знаннях та беручи до уваги превентивний принцип; оскільки
ці значення відбираються для  забезпечення  безпечного  споживання
води,  призначеної для споживання людиною, протягом усього періоду
життя і, таким чином, відображає високий рівень охорони здоров'я;

     (14) Оскільки  повинен  бути  встановлений  баланс  з   метою
запобігання   як   мікробіологічному,  так  і  хімічному  ризикам;
оскільки,  з  цією  метою,  та  у  світлі  майбутнього   перегляду
параметричних  значень,  встановлення  параметричних  значень,  що
застосовуються  до  води,  призначеної  для  споживання   людиною,
повинне  ґрунтуватися  на  міркуваннях  охорони здоров'я та методі
оцінки ризику;

     (15) Оскільки в даний час недостатньо даних,  на яких повинні
ґрунтуватися  параметричні значення щодо хімікатів,  що призводять
до ендокринних порушень,  на рівні Співтовариства,  в той  час  як
існує  підвищене  занепокоєння  стосовно  потенційного  впливу  на
людство та живу природу шкідливих для здоров'я речовин;

     (16) Оскільки,  зокрема,  стандарти  в  Додатку   I   загалом
ґрунтуються   на  керівних  роз'ясненнях  Всесвітньої  Організації
Охорони Здоров'я щодо якості питної води,  та  висновку  Наукового
Дорадчого  Комітету  при  Комісії  щодо  перевірки  токсичності та
екотоксичності хімічних сполук;

     (17) Оскільки держави-члени повинні встановити значення  щодо
інших  додаткових  параметрів,  не  включених  до Додатку I,  де є
необхідним захист людського здоров'я на їх територіях;

     (18) Оскільки держави-члени можуть встановити  значення  щодо
інших  додаткових параметрів,  не включених до Додатку I,  якщо це
вважається необхідним з  метою  забезпечення  якості  виробництва,
розповсюдження  та  перевірки  води,  призначеної  для  споживання
людиною;

     (19) Оскільки,  коли держави-члени вважатимуть  за  необхідне
прийняти стандарти,   більш  суворі,  ніж  ті,  що  встановлені  у
Додатку I,  Частинах  А  та  В,  або  стандартів  щодо  додаткових
параметрів,  не включених до Додатку I, але необхідних для захисту
людського  здоров'я,  вони  повинні  повідомити  Комісію  про   ці
стандарти;

     (20) Оскільки держави-члени зобов'язані при запровадженні або
здійсненні більш суворих захисних заходів,  поважати  принципи  та
норми   Договору  (  994_017  )  у  тому  вигляді,  в  якому  вони
тлумачаться Судом Справедливості;

     (21) Оскільки параметричні значення повинні бути дотримані  у
місці,  де  вода,  призначена  для  споживання людиною,  надається
відповідному споживачу;

     (22) Оскільки  якість  води,   призначеної   для   споживання
людиною,  може  зазнавати впливу внутрішньої системи розподілення;
оскільки,  крім  того,  визнається,  що   ні   внутрішня   система
розподілення,  ні  її утримання не можуть бути на відповідальності
держав-членів;

     (23) Оскільки кожна держава-член повинна  заснувати  програми
моніторингу для перевірки того, що вода, призначена для споживання
людиною, відповідає вимогам цієї Директиви; оскільки такі програми
моніторингу  повинні відповідати місцевим потребам та задовольняти
мінімальні вимоги щодо моніторингу, встановлені в цій Директиві;

     (24) Оскільки методи,  що використовуються  з  метою  аналізу
якості   води,   призначеної   для   споживання  людиною,  повинні
забезпечувати надійність отриманих результатів  та  можливість  їх
порівняння;

     (25) Оскільки,    у   випадку   невідповідності   стандартам,
передбаченим  цією  Директивою,  відповідна  держава-член  повинна
розслідувати   причину   та   забезпечити   здійснення  необхідних
відновлювальних робіт якомога швидше для відновлення якості води;

     (26) Оскільки є важливим не допускати  забрудненої  води,  що
становить  потенційну  небезпеку для людського здоров'я;  оскільки
постачання такої води повинно бути заборонено або її  використання
обмежено;

     (27) Оскільки,  у  випадку  невідповідності  параметру,  який
виконує  функцію  індикатора,  відповідна   держава-член   повинна
вирішити,  або ця невідповідність становить певний ризик людському
здоров'ю;  оскільки вона повинна здійснити  відновлювальні  роботи
для  відновлення  якості  води,  якщо  це є необхідним для захисту
людського здоров'я;

     (28) Оскільки такі відновлювальні роботи  є  необхідними  для
відновлення  якості  води,  призначеної  для  споживання  людиною,
відповідно до частини 2 статті 130r Договору ( 994_017 ), перевага
надається діяльності, яка усуває проблему в її основі;

     (29) Оскільки  держави-члени  повинні  бути вповноважені,  за
певних обставин,  надавати відступи від цієї Директиви;  оскільки,
крім  того,  є  необхідним  заснувати  належні  рамки  щодо  таких
відступів,  за умови,  що вони  не  можуть  становити  потенційної
загрози  людському  здоров'ю,  та  за  умови,  що постачання води,
призначеної для споживання людиною,  на відповідній  території  не
може  здійснюватись  іншим  чином  за  допомогою  будь-яких  інших
відповідних методів;

     (30) Оскільки,  так  як  підготовка  та  розподілення   води,
призначеної  для  споживання  людиною,  може включати використання
окремих речовин або матеріалів, вимагається встановити правила для
регулювання  їх використання з метою уникнути можливого шкідливого
впливу на людське здоров'я;

     (31) Оскільки   науково-технічний   прогрес   може   вимагати
швидкого  приведення  технічних  вимог  у  відповідність до нього,
передбачених Додатками II та III;  оскільки,  крім того,  з  метою
полегшити застосування заходів, що вимагаються для досягнення цієї
мети,  розробляються положення,  що встановлюють порядок,  в якому
Комісія  може  прийняти  такі  зміни  за  допомогою  комітету,  що
складається із представників держав-членів;

     (32) Оскільки споживачі повинні  бути  достатньо  та  належно
поінформовані про якість води, призначеної для споживання людиною,
про будь-які відступи,  надані державами-членами,  та про будь-які
відновлювальні роботи, здійснені компетентними органами; оскільки,
крім того,  повинні братися до уваги як  технічні  та  статистичні
потреби  Комісії,  так  і  права  особи  на  отримання  достатньої
інформації,  що стосується якості води, призначеної для споживання
людиною;

     (33) Оскільки,  за  виняткових  обставин,  і щодо географічно
визначених територій,  може бути необхідним надати державам-членам
більш  широкі  часові  рамки для забезпечення відповідності певним
положеннями цієї Директиви;

     (34) Оскільки   ця   Директива   не   повинна   впливати   на
зобов'язання   держав-членів   щодо   строку   внесення   змін  до
національного законодавства,  або щодо застосування, як показано у
Додатку IV,

     УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

                             Стаття 1

                               Мета

     1. Ця  Директива  стосується  якості  води,  призначеної  для
споживання людиною.

     2. Метою цієї  Директиви  є  захист  людського  здоров'я  від
шкідливих  впливів  будь-якого  забруднення води,  призначеної для
споживання людиною, шляхом забезпечення її безпечності та чистоти.

                             Стаття 2

                            Визначення

     В цілях цієї Директиви:

     1. "вода, призначена для споживання людиною" означає:

     (a) всю воду,  як у її природному стані, так і після обробки,
призначену  для  пиття,  готування,  приготування  їжі  або  інших
побутових  цілей,  незалежно  від  її  походження  та   того,   чи
постачається  вона  з розподільної мережі,  цистерни або в пляшках
або контейнерах;

     (b) всю воду,  що використовується на будь-якому підприємстві
харчової  промисловості для виробництва,  обробки,  зберігання або
торгівлі продуктами або речовинами,  призначеними  для  споживання
людиною,   окрім   випадків,   коли  компетентні  державні  органи
вважають, що якість води не може вплинути на безпечність продуктів
харчування у їх кінцевому вигляді;

     2. "внутрішня  розподільна система" означає труби,  оснащення
та  прилади,  які  встановлюються  між   кранами,   які   зазвичай
використовуються для споживання людиною,  та розподільною мережею,
але тільки в тому разі,  якщо вони не належать до відповідальності
водопостачальника,  у його правоздатності водопостачальника згідно
з відповідним національного законодавства.

                             Стаття 3

                             Винятки

     1. Ця Директива не застосовується до:

     (a) природних   мінеральних   вод,    що    визнані    такими
компетентними національними органами, відповідно до Директиви Ради
80/777/ЄЕС від 15 липня 1980 про наближення законів  держав-членів
про використання та торгівлю природними мінеральними водами(1);

----------------
     (1) OB L 230, 19.8.1991, C. 1. Директива з останніми змінами,
внесеними Директивою  Комісії  96/68/ЄС  (OB  L  277,  30.10.1996,
C. 25).

     (b) вод,  що є  лікарськими  продуктами  у  межах  визначення
Директиви  Ради  65/65/ЄЕС  від 26 січня 1965 року щодо наближення
положень,  передбачених законами, підзаконними і адміністративними
положеннями для медичних продуктів(2).

----------------
     (2) OB L 123, 24.4.1998, C. 1.

     2. Держави-члени  можуть  звільнити  від  дії  положень  цієї
Директиви:

     (a) воду,   призначену   тільки  для  тих  цілей,  щодо  яких
компетентні органи вважають, що якість води не має впливу, прямого
або опосередкованого, на здоров'я відповідних споживачів;

     (b) воду,  призначену  для  споживання  людиною  з особистого
постачання,  що надає менше, ніж 10 куб.м в день в середньому, або
обслуговує менше 50 осіб,  окрім випадків,  коли вода постачається
як частина комерційної або громадської діяльності.

     3. Держави-члени,  що  вдаються  до  звільнень,  передбачених
частиною 2(b) забезпечують поінформованість відповідного населення
про це та про будь-яку діяльність,  що може бути вжита для охорони
людського  здоров'я  від  шкідливого впливу будь-якого забруднення
води,  призначеної для споживання людиною.  Окрім  цього,  коли  є
очевидною потенційна загроза людському здоров'ю,  що є результатом
якості такої  води,  відповідному  населенню  одразу  ж  надається
належна консультація.

                             Стаття 4

                        Загальні обов'язки

     1. Без   шкоди  своїм  зобов'язанням  за  іншими  положеннями
Співтовариства,  держави-члени вживають  заходів,  необхідних  для
забезпечення того,  що вода,  призначена для споживання людиною, є
безпечною та чистою.  Для потреб дотримання мінімальних вимог цієї
Директиви, вода, призначена для споживання людиною, є безпечною та
чистою, якщо вона:

     (a) є вільною від будь-яких мікроорганізмів та  паразитів,  і
від   будь-яких  речовин,  які,  у  сукупності  або  концентрації,
становлять потенційну загрозу людському здоров'ю, та

     (b) відповідає мінімальним вимогам, встановленим у Додатку I,
Частини А та В;

     і якщо,  відповідно до відповідних положень статей 5-8 та 10,
та відповідно до Договору ( 994_017 ), держави-члени вживають усіх
інших  заходів,  необхідних  для  забезпечення відповідності води,
призначеної для споживання людиною, вимогам цієї Директиви.

     2. Держави-члени забезпечують,  що заходи, які вживаються для
імплементації   цієї  Директиви,  ніяким  чином  не  впливають  на
можливість,  прямо  або  опосередковано,   будь-якого   погіршення
теперішньої  якості  води,  призначеної  для  споживання  людиною,
наскільки  це  є  важливим  для  захисту  здоров'я   людини,   або
будь-якого  підвищення  забруднення  вод,  що використовуються для
виготовлення питної води.

                             Стаття 5

                         Стандарти якості

     1. Держави-члени встановлюють значення, що застосовуються для
води,   призначеної   для  споживання  людиною,  щодо  параметрів,
встановлених у Додатку I.

     2. Значення,  встановлені відповідно до частини 1, не повинні
бути  менш  суворими,  ніж  ті,  що  встановлені  у Додатку I.  Що
стосується  параметрів,  встановлених  у  Додатку  I,  Частина  С,
значення потрібно встановити тільки щодо моніторингу цілей та щодо
виконання зобов'язань, передбачених в статті 8.

     3. Держава-член   встановлює    значення    для    додаткових
параметрів,  не  включених до Додатку I,  де цього вимагає охорона
людського здоров'я у межах її державної території або її  частини.
Встановлені  значення,  як  мінімум,  повинні  задовольняти вимоги
пункту (а) частини 1 статті 4.

                             Стаття 6

                       Пункт відповідності

     1. Параметричні значення, встановлені відповідно до статті 5,
повинні бути дотримані:

     (a) у випадку,  коли вода постачається з розподільної мережі,
в  пункті,  в  межах  приміщення  або  установи,  в   якому   вона
з'являється з кранів, які зазвичай використовуються для споживання
людиною;

     (b) у випадку, коли вода постачається з цистерни, в пункті, в
якому вона з'являється з цистерни;

     (c) у   випадку,   коли   вода   розливається  у  пляшки  або
контейнери,  і призначена для продажу,  у  пункті,  у  якому  вода
розливається в пляшки або контейнери;

     (d) у  випадку,  коли  вода  використовується на підприємстві
харчової промисловості,  у пункті,  де  вода  використовується  на
підприємстві.

     2. У випадку,  коли вода підпадає під положення частини 1(а),
вважається,  що держави-члени виконали свої зобов'язання  за  цією
статтею та за статтями 4 та 8(2),  коли може бути встановлено,  що
невідповідність параметричним значенням,  встановленим  відповідно
до статті 5, є результатом внутрішньої розподільної системи або її
утримання, окрім приміщень та установ, у які вода постачається для
громадськості, таких як школи, лікарні та ресторани.

     3. Коли застосовуються положення частини 2 та існує ризик, що
вода,  що охоплюється частиною 1(а),  не відповідає  параметричним
значенням,  встановленим  відповідно  до  статті 5,  держави-члени
повинні, незважаючи на це, забезпечити:

     (a) вжиття належних заходів з метою  зменшення  або  усунення
ризику   невідповідності   параметричним   значенням,   таких,  як
консультація власників щодо будь-яких відновлювальних  робіт,  які
вони можуть здійснити, та/або

     вжиття інших заходів,  таких, як належні методи експлуатації,
з метою змінити характер або властивості води  до  її  постачання,
таким  чином,  щоб зменшити або усунути ризик невідповідності води
параметричним значенням після постачання;

     та

     (b) належне  інформування   та   консультування   відповідних
споживачів  щодо  будь-яких  можливих  додаткових  відновлювальних
робіт, які вони повинні здійснити.

                             Стаття 7

                            Моніторинг

     1. Держави-члени  вживають  усіх   необхідних   заходів   для
забезпечення   здійснення   постійного  моніторингу  якості  води,
призначеної   для   споживання   людиною,   з   метою    перевірки
відповідності   води,   яка  надається  споживачам,  вимогам  цієї
Директиви  та,  зокрема,  параметричним  значенням,   встановленим
відповідно   до   статті   5.  Повинні  забиратися  проби,  які  є
відображенням якості води,  що була спожита  протягом  року.  Крім
того,  держави-члени  повинні  вживати усіх необхідних заходів для
того,  щоб забезпечити,  у випадках,  коли  дезинфекція  становить
частину   підготовки   або   розподілення  води,  призначеної  для
споживання людиною,  підтвердження  ефективності  дезинфекції,  що
застосовується,   а   також   наскільки   можливо  низький  рівень
забруднення внаслідок побічних ефектів  дезинфекції  без  зниження
ефективності дезинфекції.

     2. З    метою   відповідності   зобов'язанням,   передбаченим
частиною 1,  компетентними органами засновуються належні  програми
моніторингу для всієї води, призначеної для споживання людиною. Ці
програми  моніторингу  повинні  відповідати  мінімальним  вимогам,
встановленим у Додатку II.

     3. Компетентними   органами  визначаються  пункти  відібрання
проб,  які повинні задовольняти відповідні вимоги,  встановлені  в
Додатку II.

     4. Відповідно до процедури,  встановленої в статті 12, можуть
бути   розроблені   керівні   роз'яснення   Співтовариства    щодо
моніторингу, передбачені у цій статті.

     5. (a)  Держави-члени  повинні відповідати специфікаціям щодо
аналізу параметрів, встановлених у Додатку III.

     (b) Можуть  бути  застосовані  методи,  інші  аніж   ті,   що
визначені   у   Додатку   III,  Частині  1,  за  умови,  що  можна
продемонструвати,  що отримані результати є принаймні настільки  ж
точними,  як і результати визначених методів.  Держави-члени,  які
вдаються до альтернативних  методів,  надають  Комісії  відповідну
інформацію стосовно таких методів та їх еквівалентності.

     (c) Для  тих  параметрів,  які  перераховані  у  Додатку III,
Частинах 2 та 3,  може застосовуватися будь-який метод аналізу, за
умови, що він відповідає вимогам, що ним визначені.

     6. Держави-члени    повинні    забезпечити    диференційоване
проведення додаткового моніторингу рідин та мікроорганізмів,  щодо
яких жодне параметричне значення не було встановлене відповідно до
статті 5,  якщо існує підстава підозрювати,  що вони  можуть  бути
наявними  у  кількості  або  чисельності,  що становить потенційну
небезпеку для людського здоров'я.

                             Стаття 8

        Відновлювальні роботи та обмеження у використанні

     1. Держави-члени забезпечують негайне розслідування будь-якої
невідповідності  параметричним значенням,  встановленим відповідно
до статті 5, з метою встановити причину.

     2. Якщо,  незважаючи  на  заходи,  вжиті  щодо  відповідності
зобов'язанням,  накладеним у частині 1 статті 4,  вода, призначена
для споживання людиною,  не  відповідає  параметричним  значенням,
встановленим відповідно до статті 5, і підпорядковуючись частині 2
статті  6,  відповідна  держава-член  забезпечує  якомога   швидше
проведення  необхідних  відновлювальних робіт з метою відновити її
якість,  та надає перевагу їхнім примусовим діям,  зважаючи, серед
іншого,  на  міру,  до  якої відповідне параметричне значення було
перевищено, та на потенційну загрозу людському здоров'ю.

     3. Незалежно від того,  чи виникла  будь-яка  невідповідність
параметричним   значенням,   держави-члени  забезпечують  заборону
будь-якого постачання води, призначеної для споживання людиною, що
становить  потенційну загрозу людському здоров'ю,  або її обмежене
використання, або здійснення такої іншої діяльності, яка необхідна
для захисту людського здоров'я. У таких випадках споживачі негайно
інформуються про це та їм надається необхідна консультація.

     4. Компетентні органи або інші відповідні  органи  вирішують,
яку  діяльність  за  частиною  3 потрібно здійснити,  приймаючи до
уваги  ризики  людському  здоров'ю,  до  яких  призведе   затримка
постачання  або  обмеження  у  використанні води,  призначеної для
споживання людиною.

     5. Держави-члени можуть  встановити  керівні  роз'яснення  на
допомогу  компетентним  органам  у  здійсненні  їх  зобов'язань за
частиною 4.

     6. У  випадку  невідповідності  параметричним  значенням  або
специфікаціям,  визначеним у Додатку I,  Частини С,  держави-члени
вирішують,  чи становить ця невідповідність  будь-який  ризик  для
людського здоров'я.  Вони здійснюють відновлювальні роботи з метою
відновлення якості води,  у випадках,  коли це необхідно  з  метою
захисту людського здоров'я.

     7. Держави-члени   забезпечують  інформування  споживачів,  у
випадках, коли здійснюються відновлювальні роботи, окрім випадків,
коли    компетентні    органи    вирішують,   що   невідповідність
параметричним значенням є незначною.

                             Стаття 9

                             Відступи

     1. Держави-члени    можуть    передбачити    відступи     від
параметричних значень,  що встановлені в Додатку,  Частині В,  або
встановлені відповідно до частини 3  статті  5,  до  максимального
значення,  визначеного  ними,  за умови,  що ніякий з відступів не
становить потенційної небезпеки людському здоров'ю, і за умови, що
постачання   води,   призначеної   для   споживання   людиною,  на
відповідній території не може здійснюватись  інакше  за  допомогою
будь-яких інших відповідних заходів.  Відступи обмежуються якомога
коротшим періодом часу і не перевищують  трьох  років,  наприкінці
яких   проводиться  перевірка  з  метою  визначити,  чи  досягнуто
належного прогресу.  Коли держава-член  має  намір  надати  другий
відступ,  вона подає інформацію про результати перевірки,  разом з
підставами її рішення щодо другого відступу,  Комісії. Жоден такий
другий відступ не повинен перевищувати трьох років.

     2. За  виняткових  обставин  держава-член  може звернутися до
Комісії за дозволом щодо третього  відступу  на  період,  який  не
перевищує трьох років. Комісія приймає рішення з будь-якого такого
клопотання протягом трьох місяців.

     3. Будь-який відступ,  наданий відповідно до частин 1  чи  2,
визначає наступне:

     (a) підстави відступу;

     (b) відповідний     параметр,     результати     попереднього
відповідного моніторингу та максимальне дозволене значення за  цим
відступом;

     (c) географічну  територію,  кількість води,  що постачається
кожного дня,  відповідне населення та чи не має це впливу будь-яке
підприємство харчової промисловості;

     (d) належну   схему   моніторингу,   у  разі  необхідності  з
підвищеною частотою перевірок;

     (e) короткий виклад плану необхідних  відновлювальних  робіт,
включаючи розклад роботи та кошторис витрат, а також положення для
перегляду;

     (f) необхідну тривалість відступу.

     4. Якщо   компетентні   органи    вважають    невідповідність
параметричному  значенню незначною,  і якщо діяльність,  проведена
відповідно до частини  2  статті  8,  є  достатньою  для  усунення
проблеми   протягом   30   днів,   вимоги   частини  3  непотрібно
застосувати.

     У такому   випадку,   компетентними   органами   або   іншими
відповідними  органами встановлюється тільки максимально дозволене
значення щодо відповідного параметру, та час, наданий для усунення
проблеми.

     5. Звернення  до  частини  4  не дозволяється,  якщо протягом
попередніх 12 місяців  була  виявлена  невідповідність  будь-якому
одному   параметричному  значенню  щодо  постачання,  що  існувала
протягом більш, ніж 30 днів сумарно.

     6. Будь-яка  держава-член,  яка  вдалася  до  відступів,   що
передбачені   у   цій   статті,  забезпечує  негайне  інформування
населення,  що зазнало впливу  будь-якого  з  таких  відступів,  у
належний  спосіб  щодо відступу та умов,  що його регулюють.  Крім
того,   держава-член,   якщо   необхідно,    забезпечує    надання
консультацій  окремим  групам  населення,  для  яких  відступ може
становити особливий ризик.

     Ці зобов'язання не застосовуються за обставин,  що описані  в
частині 4, окрім випадків, коли компетентні органи вирішать інше.

     7. За   винятком   відступів,   що  надаються  відповідно  до
частини 4, держава-член інформує Комісію протягом двох місяців про
будь-який відступ  щодо  окремого  постачання  води,  що перевищує

Верховная Рада Украины
 
Комментарии (0)